background
logotype
image1 image2 image3 image4

Provtagning och exponering

Variabilitet i kemisk exponering hos kontorsarbetare

Människan är ständigt utsatt för ett stort antal kemiska ämnen när de befinner sig inomhus. Vilka dessa ämnen är och hur stor exponeringen är för dessa ämnen beror bl.a. på material i golv, väggar och möbler, rengöringsmedel vid städning, vilka aktiviteter som bedrivs i lokalerna, och tilluften från ventilationen. Exponeringen varierar mellan olika individer, mellan olika arbetsdagar samt även under en arbetsdag. Är en exponering skadlig för hälsan är det nödvändigt att mäta under den tid som exponeringen sker. Erfarenheter från tidigare undersökningar tyder på att en kortare exponering under två till tre timmar kan vara tillräcklig för att personer kan uppleva olika symtom eller sjukdomstillstånd.

För att identifiera dessa korta exponeringstoppar kommer vi att göra mätningar av varje individs exponering vid flera tillfällen för att få en uppfattning om individens ”höga” exponering. För att undersöka hur mycket den kemiska exponeringen varierar i kontorsmiljö kommer vi att mäta tio personers http://www.essaywritinglabs.co.uk kemiska exponering för flyktiga organiska ämnen under två timmar vid tio olika tillfällen under två veckors tid i Umeå. Detta ger möjlighet att undersöka hur stor variationen är för olika individer och om det finns systematiska skillnader mellan olika tider under en arbetsdag och mellan olika dagar.

Ansvarig
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Biomonitorering med Metabolomics-teknik

Ett olöst problem inom området byggnadsrelaterad ohälsa är bristen på information om hur ämnen i inomhusluften kan kopplas till hälsoeffekter. Biomonitorering, d.v.s. mätning av olika ämnen i urin, blod eller saliv, är ett nytt sätt att identifiera markörer för exempelvis luftföroreningar på individnivå. Biomonitorering kan sannolikt ge ett viktigt stöd vid tidig diagnostisering av hälsoeffekter orsakade av exponering för en komplex kemisk inomhusmiljö i bl.a. kontorsbyggnader och därigenom vara en mycket viktig del i en tidig intervention.

 Metabolomics är en metod för systematisk undersökning av det unika, kemiska ”fingeravtryck” som processer i människans celler ger upphov till. Metoden har rönt ett stort internationellt intresse under de senaste åren eftersom den har styrkan och möjligheten att lösa grundläggande biologiska frågeställningar som annars inte kan tolkas genom att använda traditionella metoder. Metabolomics har tidigare inte använts vid undersökningar av exponering för luftföroreningar i kontorsmiljö.

Arbetstagare som arbetar i kontorsbyggnader med och utan förekomst av symptom på byggnadsrelaterad ohälsa kommer att tillfrågas om att delta i studien. Deras exponering för luftföroreningar kommer att mätas och var och en kommer att tillfrågas om de vill lämna ett blodprov före respektive efter arbetsdagen. Blodprov kommer att analyseras med avancerade kemisk-analytiska metoder.

I samband med provtagningen kommer arbetstagarna också att intervjuas via ett frågeformulär. Svaren kommer att relateras till resultaten från de kemiska analyserna för att studera om de som har symtom har andra metaboliter eller ett annorlunda mönster av metaboliter i blodet jämfört med de som inte har några symtom.

Ansvarig
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Laboratorieförsök

Hälsoeffekter från inomhusluft ger vanligen stora skillnader i förekomst av symptom mellan individer. Vissa individer utvecklar svåra symtom i inomhusmiljöer som hos andra individer inte ens framkallar irritation. Tidigare forskning har identifierat kvinnligt kön och hög psykosocial stress som viktiga riskfaktorer för SBS. Således är ett mål att studera könsrelaterade skillnader i hälsoeffekter vid exponering hos friska individer samt hos individer med SBS och MCS.

För att närma oss frågan kring individuella skillnader planerar vi att genomföra kontrollerade laboratorieförsök i en exponeringskammare. På detta sätt kan vi hålla exponeringen konstant och istället titta på olika individfaktorers betydelse för upplevelse av exponering (e.g. kön, stress, inflammationer, SBS, MCS). Hälsorelaterade symtom kommer att utvärderas ur ett brett perspektiv då kvinnor och män, både friska och med diagnosen SBS och MCS, exponeras i en kammare. Kemiska ämnen som tidigare identifierats i kontorsmiljöer kommer att användas för att studera de fysiologiska effekterna. Undersökningen omfattar (1) självrapporterade symptom (t ex irritation, nästäppa, hosta trötthet, illamående) och stress samt (2) bedömningar av luftkvaliteten (3) biologiska markörer genom blodprov tagna före och efter exponering (4) metabolomics-teknik (blodprov före och efter exponering).

Ansvarig
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

System.String[]

System.String[]